(Printvenlige vedtægter.)

 

Vedtægter for Møns Gospelkors forening.

§ 1. Foreningens navn er MØNS GOSPELKOR 

§ 2. Foreningens formål er at støtte og styrke arbejdet i Møns Gospelkor samt at udbrede interessen for gospel ved udadvendte aktiviteter.

§ 3. Enhver der har interesse i at støtte foreningens formål, kan optages som medlem.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14       
      dages varsel på medlemsiderne på MønGospelkors hjemmeside.

      Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte
      1. Valg af dirigent
      2. Formandens beretning
      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
      4. Indkomne forslag
      5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
      7. Eventuelt.
      Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 8 dage før     
      generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
      1. Når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt
      2. Når mindst ¼ medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

§ 6. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende
       medlemmer. Alle medlemmer har 1 stemme. Ændringer i foreningens love kan dog kun vedtages med mindst 2/3
       flertal på generalforsamlingen. Kan dette ikke opnås, kræves der en ekstraordinær generalforsamling, hvor
       ændringer kan gennemføres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende medlemmer.

§ 7. Bestyrelsen består af 4 – 5 medlemmer medmindre korlederen ønsker at være medlem. I så fald er korlederen       
      født medlem, og bestyrelsen vil da bestå af 5 – 6 medlemmer over 18 år.

      Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
      Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, således at 2
      bestyrelsesmedlemmer vælges det ene år og 2 det efterfølgende år. Til den først valgte bestyrelse vælges dog efter
      et år 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter og 1 revisor.

§ 8. Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab. Indkomne midler skal opbevares på Bank/Sparekasse eller
       girokonto. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskab løber dog fra stiftelsen d. 9.1. 2001. Regnskabet     
       skal foreligge til revision senes 4 uger før den ordinære 
 generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen afgør selv, hvor store beløb der kan tildeles til de enkelte arrangementer og initiativer.

§ 10. Foreningen kan opløses, når 2/ 3 af de fremmødte medlemmer, på en særlig dertil indkaldt generalforsamling
        stemmer derfor. I så tilfælde træffer den samme general-forsamling bestemmelse af foreningens midler.

§ 11. Vedtægterne har gyldighed fra foreningens oprettelse den 9. januar 2001.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 9. januar 2001.